Projekt Cíl EÚS

„Poznat a zažít historii pivovarnictví v příhraničním regionu Jižní Čechy a Dolní Bavorsko“

                 

Projekt je financován z programu EU – přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Základním cílem projektu je poznání společné historie jihočeského a bavorského pivovarnictví, kultury spjaté s vařením p

iva a hostinci, i dalších s tím souvisejících oblastí, a zviditelnění výsledků výzkumu populárně naučnou formou. Projekt obsahuje aktivity, která umožní podrobně představit společné kořeny obou regionů v této oblasti a efektivně je využít. Jedním z hlavních výstupů projektu bude vybudování muzea pivovarnictví na české straně (v areálu Jihočeské univerzity) a vytvoření výstavy o pivovarnictví v areálu kláštera v bavorské obci Aldersbach. V obou muzeích budou informace zpracovány a prezentovány atraktivní populárně naučnou formou zaměřenou na jednotlivé cílové skupiny. Návštěvníci se seznámí s historií pivovarnictví, výroby piva i s pivovary, které se dříve na území Dolního Bavorska a jižních Čech nacházely; dozví se zajímavosti o používaných technologiích, technickém vývoji tohoto oboru, rozmanitosti druhů piva, hostinské kultuře apod.

Tyto investiční aktivity budou na obou stranách doplněny řadou neméně významných neinvestičních aktivit. Ty budou zaměřeny na propagaci nově vytvořených atraktivit obou muzeí a jejich zapojení do stávající turistické, kulturní a vzdělávací nabídky. Nezbytným předpokladem pro naplnění cílů projektu je provedení odborných analýz a rešerší dat (data mining) v řešené tematické oblasti projektu. Patří sem například zjišťování historických skutečností o zaniklých pivovarech a jejich produktech, terénní šetření a výzkum v místech, kde se tyto pivovary dříve nacházely; srovnávací studie o historii výroby piva a výrobních podmínkách v pivovarnictví.